Regulamin serwisu e-learningowego sat4envi

§1 
Postanowienia ogólne 

1.      Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z kursów dostępnych na platformie e-learningowej projektu Sat4Envi.

2.      W regulaminie stosuje się następujące definicje:

a)      Platforma e-learningowa – aplikacja webowa Moodle, służąca do zdobywania wiedzy online za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem dostępu do sieci Internet; dostępna pod adresem https://sat4envi.imgw.pl/elearning/;

b)      Kurs – elektroniczny zasób treści wyposażony w elementy nawigacyjne, umożliwiający nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących określonego zagadnienia czy też obszaru tematycznego;

c)      Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca dostęp do platformy e-learningowej;

d)      Student – status użytkownika platformy uprawniający do uczestnictwa w kursach;

e)      Prowadzący – status użytkownika platformy uprawniający do wsparcia uczestników szkolenia poprzez obsługę zapytań związanych z merytoryką szkoleń i sferą techniczną funkcjonowania szkoleń (przekazywanie zgłoszeń administratorowi): SmallGIS sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków NIP: 679-307-93-46, REGON: 122481249 oraz Polska Agencja Kosmiczna ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, NIP: 957-107-74-43, REGON: 360992221;

f)       Administrator platformy e-learningowej – status użytkownika platformy uprawniający do zarządzania kontami studentów i prowadzących, odpowiadający za funkcjonowanie platformy i obsługę zgłoszeń dotyczących problemów z użytkowaniem systemu: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, NIP: 5250008809, REGON: 000080507;

g)      Administrator danych osobowych – Polska Agencja Kosmiczna ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, NIP: 957-107-74-43, REGON: 360992221;

h)      Konto użytkownika – zbiór informacji o użytkowniku, na który składają się imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres mailowy, nazwa i adres organizacji, nazwa komórki organizacyjnej oraz status użytkownika, na mocy którego użytkownik korzysta z dostępu do platformy e-learningowej;

3.      Platforma e-learningowa służy do przeprowadzania kursów dla administracji publicznej oraz instytucji wykonujących zadania publiczne, mających na celu zwiększanie świadomości użyteczności danych satelitarnych w realizacji zadań publicznych. Szkolenia uwzględniają specyfikę zadań i pracy jednostek administracji wszystkich szczebli.

4.      Użytkownikami platformy mogą zostać przede wszystkim pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy administracji rządowej i instytucji jej podległych lub przez nią nadzorowanych, a także innych instytucji wykonujących zadania publiczne.

5.      Korzystając z platformy e-learningowej użytkownik akceptuje warunki Regulaminu, Polityki prywatności oraz Klauzuli informacyjnej.

 

 

§2
Konto użytkownika

1.      Do utworzenia konta użytkownika niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

2.      Utworzenie konta jest jednoznaczne ze zgodą na:

a)      przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych oraz Prowadzących;

b)      powierzenie przetwarzania danych osobowych Administratorowi platformy e-learningowej oraz Prowadzącemu;

c)      wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu kontaktu telefonicznego na numer podany w formularzu rejestracyjnym, w związku z uczestnictwem w kursach e-learningowych;

d)     przesyłanie informacji oraz komunikatów związanych z funkcjonowaniem platformy drogą mailową;

e)      zasady i warunki korzystania z platformy wprowadzane niniejszym Regulaminem.

3.      W trakcie rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania rzeczywistych danych osobowych.

4.      Użytkownik powinien chronić poufność swojego hasła dostępu do konta na platformie.

5.      Niedozwolone jest udostępnianie konta i materiałów dydaktycznych osobom trzecim. 

6.      Na platformie nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z postanowieniami Regulaminu (nieprzyzwoitych, nieprawdziwych, obraźliwych itp. – art. 141 Kodeksu Wykroczeń). Takie wypowiedzi mogą być modyfikowane bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora.

7.      Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może prowadzić do ograniczenia, zablokowania lub usunięcia konta użytkownika.

 

§3
Korzystanie z usług platformy 

1.      Korzystanie z platformy e-learningowej jest bezpłatne.

2.      Platforma dostępna jest dla użytkowników 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów niezbędnych do przeprowadzenia prac modernizacyjnych lub okresów awarii.

3.      Prawidłowe działanie platformy wymaga od użytkownika dostępu do sieci internetowej oraz komputera z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox, Google Chrome lub Microsoft Edge. Zaleca się aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji.

4.      Platforma wykorzystuje pliki cookies.

5.      Zabrania się wykorzystywania treści umieszczonych w serwisie do celów innych niż edukacyjne lub w sposób naruszający polskie prawo.

6.      Wszystkie dostępne na platformie kursy e-learningowe są podzielone na dwa poziomy: Poziom I – kurs podstawowy oraz Poziom II – kursy specjalistyczne dla ośmiu obszarów zastosowań [OZ].

7.      Po zakończeniu każdego z kursów e-learningowych użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia testu sprawdzającego wiedzę oraz ankiety ewaluacyjnej.

8.      Użytkownik ma obowiązek stosowania się do zasad regulaminu i bezpieczeństwa.

 

§4
Ochrona danych osobowych

1.    Administrator danych osobowych oświadcza, iż w celu ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych zapewni i wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, spełniające wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) oraz właściwych przepisów krajowych. Wskazane wyżej środki będą aktualne w świetle obowiązujących przepisów i utrzymywane przez cały czas przetwarzania danych osobowych.

2.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i powierzenia przetwarzania danych Prowadzącemu szkolenia, jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w kursach e -learningowych. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze uczestników szkolenia jest Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, z siedzibą przy ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.

 

§5
Postanowienia końcowe

1.      Wszelkie problemy z użytkowaniem i funkcjonowaniem platformy oraz informacje o stosowaniu lub naruszeniu niniejszego Regulaminu należy zgłaszać Administratorowi platformy e-learningowej za pośrednictwem Prowadzącego.

2.      Administrator platformy e-learningowej nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzewidzianego wadliwego funkcjonowania platformy e-learningowej.

3.      Polska Agencja Kosmiczna zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu.


Last modified: Thursday, 2 July 2020, 1:07 PM