O projekcie

Celem głównym projektu Sat4Envi jest udostępnienie  satelitarnych danych programu Copernicus oraz danych pochodzących z innych satelitów środowiskowych i meteorologicznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę kompleksowego systemu pozwalającego na powszechne i łatwe korzystanie z cyfrowej informacji satelitarnej w oparciu o istniejące i modernizowane w ramach projektu zasoby zaangażowanych instytucji. System zapewni możliwość ciągłego gromadzenia i przetwarzania danych z satelitów służących do monitorowania środowiska, a także ich udostępnianie do celów naukowych, strategicznych i zapewnienia bezpieczeństwa.

Cyfrowe dane satelitarne programu Copernicus oraz pochodzące  z innych satelitów środowiskowych  udostępniane będą za pomocą stworzonego w ramach projektu portalu klienta, który dodatkowo zawierać będzie informacje ułatwiające odbiorcy jej prawidłowy odbiór.

Temu samemu celowi służyć będzie również przygotowany podczas trwania projektu program szkoleń dla użytkowników informacji satelitarnej.

Realizacja projektu służyć będzie również implementacji Polskiej Strategii Kosmicznej, a w szczególności pozwoli na osiągnięcie jej podcelu szczegółowego 2.1 „Zapewnienie stałego, szybkiego i pewnego dostępu do danych satelitarnych”.

Instytucje zaangażowane

 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (Beneficjent – Lider)
 • Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (Partner)
 • Polska Agencja Kosmiczna (Partner)
 • Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH (Partner)

Celem głównym projektu Sat4Envi jest udostępnienie danych pochodzących z systemów satelitarnych, stanowiących zasoby nauki – informację publiczną.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów strategicznych:

 • prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych pochodzących z systemów satelitarnych,
 • zapewnienie dostępu do zasobów naukowych w zakresie teledetekcji satelitarnej oraz interaktywnych usług elektronicznych dla obywateli, studentów, naukowców, przedsiębiorców i administracji publicznej,
 • udostępnienie informacji wspomagających przewidywanie zagrożeń naturalnych i zdarzeń niebezpiecznych oraz zwiększające ochronę przed ich skutkami,
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych użytkowników i ich gotowości do korzystania z danych satelitarnych poprzez specjalizowane szkolenia,
 • wykreowanie popytu na dane satelitarne i związane z nimi usługi,
 • przygotowanie struktury organizacyjno-technicznej pozwalającej w przyszłości Wnioskodawcy na realizację zadań narodowego operatora Programu Copernicus,
 • maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i rozwiązań technicznych Wnioskodawcy i Partnerów dla realizacji nowych zadań.

Wśród celów operacyjnych projektu należy wymienić:

 • budowę kompleksowego systemu pozwalającego na powszechne i łatwe korzystanie z cyfrowej informacji satelitarnej w oparciu o istniejące i modernizowane w ramach projektu zasoby IMGW-PIB i Partnerów,
 • stworzenie archiwum danych oraz produktów satelitarnych udostępnionych publicznie dla szerokiej gamy użytkowników,
 • zapewnienie efektywnego operacyjnego dostępu do danych satelitarnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego i ratownictwa,
 • stworzenie centrum analizowania i opracowywania informacji satelitarnych, umożliwiającego także przeprowadzanie szkoleń w zakresie wykorzystania danych satelitarnych oraz służącego popularyzacji możliwości jakie daje ta nowoczesna technologia,
 • zwiększenie możliwości prezentacji, wymiany i udostępniania danych satelitarnych.

Zadania do realizacji:

 1. Rozbudowa stacji odbioru i przetwarzania danych z satelitów okołobiegunowych. (IMGW-PIB)
 2. Budowa nowoczesnego archiwum danych satelitarnych. (IMGW-PIB, CYFRONET)
 3. Centrum szkoleniowe nowych technologii satelitarnych. (CBK, PAK, IMGW-PIB)
 4. Centrum udostępniania informacji naukowej dla użytkowników. (CYFRONET, IMGW-PIB, CBK)

Produkty projektu:

 1. Cyfrowa informacja satelitarna udostępniona publicznie na potrzeby:
 • Monitorowania powierzchni ziemi:
 • Pogody i zagrożeń meteorologicznych
 • Monitorowania atmosfery
 1. Archiwum -wieloletnie dane dostępne w łatwej do pozyskania formie służącej badaniom naukowym oraz opracowaniom.
 2. System obsługi klienta obejmujący Web Map Serwer oraz system obsługi danych archiwalnych, pozwalający na automatyzację dostępu (API).
 3. Stacjonarne i mobilne centrum szkoleniowe – infrastruktura i moduły szkoleniowe służące do poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie naukowo-badawczym, ogólnym (społeczeństwo) oraz do prowadzenia szkoleń w siedzibach użytkowników.
 4. Stacja odbioru i przetwarzania danych Sentinel pozwalająca na gromadzenie danych w czasie rzeczywistym wraz z infrastrukturą teleinformatyczną.
 5. Opracowane programy edukacyjno-szkoleniowe oraz moduły do e-learningu, umożliwienie pełniejszego wykorzystania udostępnianych danych satelitarnych poprzez materiały szkoleniowe jak również promocyjne.
 6. System wideo-konferencyjny oraz mobilny zespół wsparcia dla wspomagania służb i instytucji kryzysowych podczas prowadzonych działań operacyjnych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Wartość projektu: 17 903 900 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 15 152 070,57 zł