KONFERENCJA ONLINE PROJEKTU SAT4ENVI

2, 3, 4 Marca 2021
W programie
  • Idea, rozwiązania i możliwości wykorzystania systemu operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku
  • Internetowy serwis udostępniający dane użytkownikom: służbom zarządzania kryzysowego, administracji publicznej i społeczeństwu
  • Przykłady wykorzystania zobrazowań satelitarnych do różnych zastosowań
  • Stacja odbioru i przetwarzania danych satelitarnych i ich obszerne archiwum
  • Stacjonarne i mobilne centra analizowania danych
  • Platforma e-learningowa udostępniająca wiedzę o danych i ich implementacji
Dołącz do spotkania

SAT4ENVI

Projekt  ”System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)” jest projektem realizowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Partnerami, którymi są: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH oraz Polska Agencja Kosmiczna (PAK). Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3, Podziałanie 2.3.1, w wysokości 17 903 900,00 pln. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich (84.63%) i z budżetu państwa (15.37%)

Więcej...

Prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych pochodzących z systemów satelitarnych.

Zapewnienie dostępu do zasobów naukowych w zakresie teledetekcji satelitarnej oraz interaktywnych usług elektronicznych dla obywateli, studentów, naukowców, przedsiębiorców i administracji publicznej.

Udostępnienie informacji wspomagających przewidywanie zagrożeń naturalnych i zdarzeń niebezpiecznych oraz zwiększające ochronę przed ich skutkami.

Podnoszenie kompetencji cyfrowych użytkowników i ich gotowości do korzystania z danych satelitarnych poprzez specjalizowane szkolenia.

Przygotowanie struktury organizacyjno-technicznej pozwalającej w przyszłości na lepsze wykorzystanie danych i produktów Programu Copernicus.

Maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i rozwiązań technicznych Wnioskodawcy i Partnerów dla realizacji nowych zadań.

Aktualności

Więcej...