11 - 07 - 2018

Wykorzystanie danych satelitarnych w pracy administracji

Polska Agencja Kosmiczna rozpoczęła badanie ankietowe dotyczące wykorzystania danych satelitarnych w pracy administracji. Celem badania jest określenie kompetencji i potrzeb jednostek administracji publicznej związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych w pracy urzędów.

Dane satelitarne – to zobrazowania Ziemi dostarczane przez satelity orbitujące nad powierzchnią naszej planety. Dane wykorzystywane w Polsce pochodzą m.in. z europejskiego programu obserwacji Ziemi pod nazwą „Copernicus”. Głównym celem tego programu jest pozyskiwanie i przetwarzanie danych satelitarnych w celu tworzenia usług informacyjnych zapewniających skuteczne zarządzanie zasobami środowiska oraz szybsze i sprawniejsze reagowanie w przypadku sytuacji kryzysowych. Dane takie mają zastosowanie w badaniu m.in.: stanu lądów (np. zagospodarowanie przestrzeni, zmiany na powierzchni lądu, ukształtowanie terenu), stanu wód (np. zasolenie, grubość pokrywy lodowej), stanu atmosfery (np. czystość powietrza), zmian klimatu (np. na potrzeby rolnictwa) oraz w działaniach związanych z zabezpieczaniem sytuacji kryzysowych i dla potrzeb obronnych czy militarnych.

Zwiększenie wykorzystania danych satelitarnych przez administrację – z korzyścią dla społeczeństwa

Korzyści płynących z wykorzystania zobrazowań satelitarnych jest wiele. Na przykład w Austrii, dzięki zastosowaniu danych satelitarnych do mapowania użytkowania terenu i przewidywania zbiorów, można było efektywniej zaplanować zabiegi agrarne takie jak nawodnienie czy nawożenie, co pozwoliło zmniejszyć o 70% koszty związane z rolnictwem precyzyjnym(1). Władze Jastrzębia-Zdroju, miasta zagrożonego szkodami górniczymi, otrzymują regularne raporty opracowane na podstawie danych radarowych, pokazujące poziom zmian gruntu z dokładnością do centymetrów, które służą monitorowaniu stopnia deformacji terenu(2).

– Zwiększenie wykorzystania danych satelitarnych przez administrację jest jednym z celów określonych w Polskiej Strategii Kosmicznej – mówi dr Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. – Zobrazowania dostarczane przez satelity są już w pewnym stopniu wykorzystywane przez polską administrację, ale skala ich zastosowania, a w związku z tym i oszczędności wynikających z optymalizacji pracy, może być znacznie większa. Skorzystają na tym interesariusze polskich urzędów, a więc całe społeczeństwo, ale też sami urzędnicy, mogąc dzięki ich pomocy wykonywać swoje zadania sprawniej, szybciej i efektywniej.

Badanie potrzeb i szkolenia administracji w zakresie wykorzystania danych satelitarnych

Polska Agencja Kosmiczna w ramach projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” jest odpowiedzialna za opracowanie programu edukacyjno-szkoleniowego na potrzeby administracji. Jego celem jest poszerzenie wiedzy i kompetencji urzędników związanych z narzędziami służącymi doborowi i wykorzystaniu danych satelitarnych w codziennej pracy oraz budowanie świadomości korzyści płynących z zastosowania tych danych w procesach decyzyjnych.

Opracowanie programu poprzedzi analiza zakresu zadań i potrzeb administracji publicznej w kontekście możliwości ich wsparcia danymi satelitarnymi. Analiza ta zostanie przeprowadzona na podstawie wyników badania ankietowego, które rozpoczęło się 11 czerwca 2018 r. Na stronie internetowej Polskiej Agencji Kosmicznej została opublikowana ankieta (https://polsa.gov.pl/projekty/sat4envi/ankieta) skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, którzy potencjalnie mogą być adresatami szkoleń dotyczących zastosowania danych satelitarnych w realizacji zadań administracji publicznej organizowanych przez Polską Agencję Kosmiczną. Wniosek o wypełnienie ankieta został wysłany do prawie 500 podmiotów administracji publicznej. Szczególnie istotne będą wyniki analizy potrzeb administracji lokalnej, która do tej pory w niewielkim zakresie w skali kraju wykorzystywała zobrazowania satelitarne.

Projekt Sat4Envi

Projekt „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi”, współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jest realizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH i Polską Agencją Kosmiczną. Projekt polega na stworzeniu na bazie istniejących zasobów IMGW-PIB infrastruktury do odbioru, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji danych z satelitów meteorologicznych i monitorujących środowisko oraz powstałych na ich bazie produktów satelitarnych.

1/ http://copernicus.eu/sites/default/files/library/Copernicus_Report_Downstream_Sector_October_2016.pdf

2/ https://www.jastrzebie.pl/2016/02/02/nowy-profil-informacyjny-w-internetowym-planie-miasta/