23 - 07 - 2018

Prawie 600 ankiet wypełnionych w ramach badania PAK dotyczącego wykorzystania danych satelitarnych w pracy administracji

Polska Agencja Kosmiczna jako jeden z priorytetów postawiła przed sobą wsparcie wykorzystania usług satelitarnych do optymalizacji procesów w administracji publicznej. Główną usługą, która jest swoistym kołem zamachowym rynku satelitarnego, jest dostarczanie zobrazowań pozyskiwanych dzięki wykorzystaniu satelitów obserwacyjnych Ziemi.

Punktem wyjściowym w pracach PAK było określenie, w jakich obszarach w państwie polskim są wykorzystywane dane satelitarne. Dlatego w ramach szeroko zakrojonego projektu wsparcia jednostek publicznych Polska Agencja Kosmiczna wykonała pierwszy krok – przeprowadziła badanie ankietowe, którego celem było zebranie informacji na temat kompetencji i potrzeb jednostek administracji publicznej związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych w pracy urzędów. 72% urzędników, którzy wypełnili ankietę, zgłosiło zainteresowanie udziałem w planowanych przez agencję specjalistycznych szkoleniach dotyczących zastosowania zobrazowań satelitarnych do realizacji swoich zadań.

Badanie ankietowe rozpoczęło się 11 czerwca 2018 r., a zaproszenie do udziału w nim zostało przekazane do ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych oraz jednostek samorządu terytorialnego – urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i miast.

Do dnia 17 lipca 2018 r. ankietę wypełniło 593 respondentów, z których 81% realizuje działania o zasięgu obejmującym gminę, miasto, powiat województwo lub region.

Prawie 600 ankiet wypełnionych w ramach badania pak dotyczącego wykorzystania danych satelitarnych w pracy administracji

Jeśli chodzi o formy organizacyjne reprezentowane przez respondentów ankiety, 36% odpowiedzi pochodzi od pracowników jednostek administracji publicznej samorządowej, 26% – od jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, a 28% – od państwowych jednostek organizacyjnych. Taka struktura grupy respondentów zapewnia pełny przegląd potrzeb z poszczególnych szczebli administracji.

– Jesteśmy zadowoleni z frekwencji badania ankietowego – uzyskaliśmy obszerny i różnorodny materiał, którego analiza pozwoli na właściwe zdiagnozowanie potrzeb administracji w zakresie wykorzystania danych satelitarnych w jej codziennej pracy – mówi dr hab. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. – W ramach projektu Sat4Envi, którego jesteśmy partnerem, rozwijana jest infrastruktura do udostępniania satelitarnych zobrazowań Ziemi i wykorzystujących je produktów, w Polsce powstaje też na zlecenie ESA jedna z 4 platform służących do tworzenia na bazie danych satelitarnych zaawansowanych usług i narzędzi. Pierwszym i najważniejszym odbiorcą tych danych i takich usług będzie administracja publiczna, dlatego PAK przygotowuje się do opracowania efektywnego programu szkoleniowego dla urzędników. Rozwój ich kompetencji oraz upowszechnienie wykorzystania w urzędach danych satelitarnych i bazujących na nich narzędzi przyczyni się do usprawnienia pracy administracji, ale może też być czynnikiem stymulującym rozwój rynku komercyjnych aplikacji i rozwiązań wykorzystujących zobrazowania satelitarne. Należy podkreślić, że jesteśmy obecnie w trakcie trzeciej komercyjnej rewolucji kosmicznej. Po telekomunikacji satelitarnej i nawigacji, przyszedł czas na powszechny dostęp do zobrazowań satelitarnych, które rewolucjonizują świat.

Informacje przekazane w ankietach zostaną wykorzystane do przygotowania opracowania pt. „Diagnoza potrzeb szkoleniowych”, które na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej wykonuje firma Blue Dot Solutions. Opracowanie określi m.in. optymalny z punktu widzenia potrzeb administracji zakres tematyczny oraz formy, metody i narzędzia, które należy uwzględnić podczas planowanych szkoleń dla urzędników. Wyniki analizy ankiet i „Diagnoza potrzeb szkoleniowych” zostaną też wykorzystane w trakcie przygotowywania materiałów i treści szkoleniowych.

Szkolenia dla administracji z zastosowania danych satelitarnych w pracy urzędów powinny się rozpocząć pod koniec 2019 r. W pierwszej kolejności zostaną na nie zaproszeni urzędnicy, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez PAK.

Więcej informacji: https://polsa.gov.pl/wydarzenia/komunikaty/665-prawie-600-ankiet-wypelnionych-w-ramach-badania-pak-dotyczacego-wykorzystania-danych-satelitarnych-w-pracy-administracji