27 - 03 - 2019

Podsumowanie konsultacji społecznych i początek kolejnego etapu projektu Sat4Envi

Wyniki konsultacji społecznych programów szkoleniowych dla administracji oraz rozpoczęcie procesu wyceny proponowanych rozwiązań i szacowanie wartości zamówienia dotyczącego wsparcia w przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu szkoleń.

Ponad 200 respondentów wzięło udział w konsultacjach programów szkoleniowych z zakresu wykorzystania danych satelitarnych przez administrację przeprowadzonych przez Polską Agencję Kosmiczną w ramach projektu Sat4Envi. Celem badania było zebranie opinii przyszłych, potencjalnych uczestników na temat przygotowanej przez PAK propozycji zawartości merytorycznej programu i formuły szkoleń. Z końcem marca 2019 r. agencja przystąpiła do kolejnego etapu realizacji projektu Sat4Envi – rozpoczęła prace związane z wyłonieniem wykonawcy na wsparcie w przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej. Nabór chętnych na szkolenia planowany jest na 3. kwartał 2019 r., a pierwszy cykl szkoleniowy ma się zacząć już pod koniec 2019 r.

Propozycja programów i form szkoleń dla administracji dotyczących wykorzystania danych satelitarnych w zadaniach urzędów powstała na podstawie danych pochodzących z przeprowadzonego przez PAK w 2018 r. badania zapotrzebowania administracji publicznej na dostęp do zobrazowań satelitarnych i bazujących na nich produktów.

Opracowane programy szkoleniowe zostały ukierunkowane na przedstawienie zastosowania danych satelitarnych w 8 obszarach tematycznych:

1. gospodarka przestrzenna,

2. rolnictwo,

3. infrastruktura drogowa,

4. gospodarka wodna,

5. leśnictwo,

6. środowisko,

7. zarządzanie kryzysowe,

8. ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego.

W każdym z programów część praktyczna poprzedzona jest wykładami wprowadzającymi w tematykę obrazowania Ziemi z pułapu satelitarnego, obejmującymi również część poświęconą prezentacji współczesnych technologii i dostępności danych.

Proponowane formy przekazania treści szkoleniowych uwzględniające preferencje pracowników urzędów:

• stacjonarne, dwudniowe szkolenia, odbywające się w ośrodku szkoleniowym,

• szkolenia w formie e-learning umożliwiające naukę w dowolnym czasie i tempie,

• szkolenia internetowe na odległość z wykładowcą i moderatorem (webinaria).

W 1. kw. 2019 r. PAK przeprowadziła konsultacje społeczne przygotowanych programów szkoleniowych z udziałem ich potencjalnych użytkowników. Znakomita większość respondentów, bo aż 94% wypełniających ankietę zadeklarowała, że przedstawione programy zawierają treści szkoleniowe odpowiadające ich potrzebom i mogące znaleźć zastosowanie w ich pracy. Proponowany zakres programów szkoleniowych został oceniony jako satysfakcjonujący przez 82% badanych. Jako preferowaną formę szkolenia najczęściej wskazywano szkolenia stacjonarne (163 odpowiedzi), natomiast najpopularniejszym obszarami tematycznymi szkoleń okazały się: gospodarka przestrzenna (84 wskazania), środowisko (77 wskazań) i zarządzanie kryzysowe (66 wskazań).

Istnieje nadal możliwość wyrażenia opinii na temat proponowanego programu szkoleniowego, poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: https://polsa.gov.pl/projekty/sat4envi/ankiety/konsultacje-spoleczne-progamy-szkoleniowe

WSPARCIE DLA PAK W PRZYGOTOWANIU, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU SZKOLEŃ

Pod koniec marca 2019 r. Polska Agencja Kosmiczna przystąpiła do prac związanych z wyłonieniem wykonawcy na wsparcie w przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej.

W celu określenia wartości i ostatecznego zakresu zamówienia dotyczącego zlecenia realizacji tej usługi agencja rozpoczęła procedurę szacowania wartości zamówienia. Jego przedmiotem będzie usługa polegająca na przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników administracji publicznej w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i analiz danych satelitarnych oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby szkoleń, a także opracowanie podręcznika pod roboczym tytułem „Dane satelitarne dla administracji publicznej” i przygotowanie szkoleń w formie e-learning i webinar. Dokumentacja związana z postępowaniem na szacowanie wartości, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, została opublikowana w BIP PAK: link/ https://pak.bip.gov.pl/zamowienia-ponizej-30-000-euro/szacowanie-wartosci-zamowienia.html

Postępowanie związane z wyłonieniem podmiotu, który zapewni PAK wsparcie w przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Envi, ma zostać ogłoszone w 2. kwartale 2019 r.

To już kolejny etap prac związanych z realizacją przez PAK projektu Sat4Envi. Nabór urzędników chętnych do udziału w szkoleniach planowany jest na 3. kw. 2019 r., a szkolenia mają się rozpocząć w grudniu 2019 r.

Celem projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” jest stworzenie na bazie istniejących zasobów IMGW infrastruktury do odbioru, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji danych pochodzących z satelitów meteorologicznych i obserwacyjnych oraz powstałych na ich bazie produktów satelitarnych. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach Operacyjnego Programu Polska Cyfrowa w wysokości 17 903 900 zł. Środki pochodzą z budżetu europejskiego (84.63%) i krajowego (15.37%).

Więcej informacji: https://polsa.gov.pl/wydarzenia/13-ostatnie/1004-podsumowanie-konsultacji-spolecznych-i-poczatek-kolejnego-etapu-projektu-sat4envi