15 - 07 - 2020

Platforma e-learningowa wykorzystanie danych satelitarnych

Polska Agencja Kosmiczna uruchomiła ogólnodostępną platformę e-learningową do nauki wykorzystania danych satelitarnych. Dane dostępne dla Polski, m.in. w ramach programu Copernicus realizowanego przez KE, będą mogły być wykorzystywane przez każdego użytkownika. Zdobyta wiedza pozwoli na rozwój podmiotów prywatnych, wzrost ich kompetencji, a dzięki temu tworzenie nowych usług komercyjnych.

Platforma oraz materiały szkoleniowe zostały opracowane w ramach partnerstwa POLSA w projekcie Sat4Envi. Platforma dostępna jest na stronie https://sat4envi.imgw.pl/elearning/ .

Szkolenia w ramach projektu Sat4Envi dotyczą m.in. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, rozwoju urbanizacji i sieci transportowych. Uczestnicy szkoleń mogą zapoznać się z możliwościami, jakie daje przetwarzanie obrazów powierzchni Ziemi i wykorzystanie ich w pracy w biznesie, administracji oraz dla własnych potrzeb. W zależności od możliwości użytkowników przygotowane przez POLSA szkolenia mają kilka wariantów: stacjonarne, zdalne oraz e-learningowe.

Szkolenia e-learningowe w ramach projektu Sat4Envi zostały przygotowane w oparciu o platformę Moodle. Platforma umożliwia użytkownikowi stworzenie konta i zapisanie się do wybranego kursu. Każdy kurs został podzielony na bloki tematyczne, obejmujące materiały szkoleniowe, dostępne również offline, w tym m.in.:

• prezentacji z wykładów w wersji audiowizualnej

• instrukcji prezentujące sposób realizacji zadań do wykonania (PDF),

• danych przestrzennych niezbędnych do wykonania zadań,

• filmów instruktarzowych prezentujących procedurę postępowania przy realizacji zadań.

Szkolenia w ramach projektu Sat4Envi obejmują spektrum odrębnych obszarów w tym m.in. gospodarka przestrzenna, rolnictwo, infrastruktura drogowa, gospodarka wodna, leśnictwo, środowisko, zarządzanie kryzysowe, ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego.

W ramach szkoleń powstają także niezbędne materiały, w tym podręcznik. Zawierają kompendium wiedzy na temat dostępnych satelitarnych obrazów teledetekcyjnych, ich pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz gromadzenia w systemach GIS. Platforma umożliwia przetestowanie zdobytej wiedzy i automatycznie generuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Równolegle w dalszym ciągu trwają szkolenia dla administracji publicznej rozpoczęte w lutym 2020, na które nadal serdecznie zapraszamy pracowników sektora publicznego. Ze względu na sytuacje pandemiczną szkolenia skierowane dla administracji także odbywają się w trybie zdalnym. Terminy aktualnych szkoleń znajdują się na stronie internetowej https://polsa.gov.pl/projekty/sat4envi/szkolenia

Projekt „System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” jest realizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW) we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) oraz Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK Cyfronet AGH). Ma on na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury IMGW wykorzystywanej w celach odbioru, przetwarzania, dystrybucji oraz przechowywania danych pochodzących z satelitów meteorologicznych oraz obserwacyjnych i pochodnych produktów satelitarnych. Przedsięwzięcie zapewni możliwość ciągłego gromadzenia i przetwarzania danych satelitarnych, a także ich udostępnienia do celów naukowych, strategicznych oraz w obszarze zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa państwa.

Projekt Sat4Envi związany jest z implementacją Polskiej Strategii Kosmicznej, a w szczególności z realizacją jej celu szczegółowego nr 2 „Rozwój aplikacji satelitarnych – wkład w budowę gospodarki cyfrowej” poprzez zapewnienie stałego, szybkiego i pewnego dostępu do danych satelitarnych, upowszechnianie wykorzystywania danych satelitarnych w administracji publicznej różnego szczebla oraz rozwój usług komercyjnych. Więcej informacji o udziale POLSA w projekcie na stronie: https://polsa.gov.pl/projekty/sat4envi

Przedsięwzięcie uzyskało dofinasowanie w ramach Operacyjnego Programu Polska Cyfrowa, Działanie 2.3, Podziałanie 2.3.1, w wysokości 17 903 900 zł. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich (84.63%) i z budżetu państwa (15.37%).