30 - 11 - 2020

Mamy to. Nowa stacja do odbioru i przetwarzania danych Sentinel-1 uruchomiona!

Bożena Łapeta i Piotr Struzik, Zakład Teledetekcji Satelitarnej IMGW-PIB

Warto było czekać!

23 października 2020 zakończono odbiór techniczny nowej stacji do odbioru danych z satelity Sentinel-1 dostarczonej przez firmę Kongsberg Defence & Aerospace AS w ramach realizacji projektu Sat4Envi. Obecnie trwa etap testów długofalowych.

Nowa stacja składa się ze sterowanej anteny 3.8m usadowionej na 10-cio metrowym maszcie wybudowanym do tego celu w ramach projektu Sat4Envi, odbiornika satelitarnego oraz serwerów, na których zainstalowane zostało oprogramowanie do odbioru i przetwarzania danych satelitarnych odbieranych przez antenę.Ryc. 1 Montaż anteny na maszcie (fot. B.Łapeta)

Dostęp do danych satelitarnych w czasie rzeczywistym.

Nowa stacja pozwala na odbiór danych z 11 satelitów: Sentinel-1, NOAA-18, 19, 20, S-NPP, Metop-A, B, C, Terra, Aqua, FengYun, a w przyszłości z satelitów Metop-SG.

Na szczególną uwagę zasługuje odbiór danych bezpośrednio z satelity Sentinel-1, co stało się możliwe dzięki przystąpieniu Polski do Naziemnego Segmentu Współpracującego ESA oraz pełnieniu przez IMGW-PIB roli Narodowego Operatora Danych Copernicus.

Możliwość bezpośredniego dostępu do danych przesyłanych przez satelitę skróci czas po jakim dane te mogą być udostępniane użytkownikom. Na pokładzie satelity Sentinel-1 znajduje się tylko jeden instrument – radar o syntetycznej aperturze SAR dostarczający danych o powierzchni zmieni niezależnie od zachmurzenia. Dostęp do tych danych w czasie bliskim rzeczywistemu ma ogromne znaczenie dla prowadzenia osłony hydrologicznej (monitorowanie terenów zalanych) i morskiej (zlodzenie, pole wiatru, detekcja substancji ropopochodnych).

Ryc.2 Kompozycja RGB: VV-VH-VV/VH przygotowana na podstawie danych SAR/Sentinel-1 odebranych w Krakowie, 25.11.2020, 04:45
Ryc.3 Fragment obrazu przedstawionego na Ryc.2 w pełnej rozdzielczości przestrzennej. Kompozycja RGB: VV-VH-VV/VH przygotowana na podstawie danych SAR/Sentinel-1 odebranych w Krakowie, 25.11.2020, 04:45

Na rycinach 2 i 3 przedstawiono obrazy wygenerowane z danych SAR odebranych przez nową stację w dniu 25.11.2020 04:45 UTC. Dane obejmują rejon na wschód od Krakowa do wideł Wisły i Sanu na północy. Rycina 2 przedstawia kompozycję RGB: VV-VH-VV/VH dla całego obszaru nałożoną na podkład mapowy, podczas gdy rycina 3 pokazuje fragment tego obszaru, obejmujący widły Wisły i Sanu, w pełnej rozdzielczości przestrzennej.