Zapraszamy do realizacji kursów e-learningowych udostępnionych w ramach projektu sat4envi. 

Przeczytaj instrukcję, aby sprawniej poruszać się po platformie.

Available courses

Tu znajdziesz materiały dydaktyczne i informacje na temat szkoleń stacjonarnych realizowanych w ramach projektu sat4envi.

Tu możesz sprawdzić swoją wiedzę wypełniając test w zakresie tematyki szkoleń.

UWAGA: Wymaga założenia imiennego konta w systemie!

Program edukacyjno-szkoleniowy opracowany został dla decydentów wyższego i średniego szczebla administracji publicznej, kadry zarządzającej niższego szczebla oraz urzędników-specjalistów wszystkich poziomów. Szkolenia przeznaczone są dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego - urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich oraz administracji rządowej i instytucji jej podległych czy przez nią nadzorowanych, a także innych instytucji wykonujących zadania publiczne.

Niniejsza strona zawiera najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnienia, które mogą być przydatne zarówno podczas korzystania z platformy e-learningowej sat4envi, jak i w czasie przerabiania materiałów szkoleniowych.

Szkolenie podstawowe skierowane jest przede wszystkim do kadry zarządzającej wyższego szczebla np. kierowników jednostek, kierowników departamentów i biur oraz ich zastępców, których wiedza z zakresu możliwości wykorzystania danych satelitarnych w pracy urzędów jest niewielka. Szkolenie pozwoli na poszerzenie wiedzy decydentów z zakresu usprawnienia realizacji działań w swoich jednostkach.

Szkolenie z zakresu planowania przestrzennego skierowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z wykonywaniem analiz przestrzennych i opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a także planów zagospodarowania przestrzennego i audytów krajobrazowych na szczeblu województwa. Szkolenie obejmuje analizy i metody przetwarzania danych satelitarnych, które znajdują zastosowanie w procesie tworzenia danych przestrzennych dla planowania przestrzennego. 

Celem szkolenia z zakresu rolnictwa jest przedstawienie zastosowań wykorzystania danych satelitarnych w realizacji różnych zadań w obszarze analiz rolniczych, m.in. identyfikacji działek rolnych i rozpoznawania upraw, monitoringu kondycji upraw, obserwacji zmian w czasie oraz monitorowania szkód rolniczych. Przedstawiono także aspekty związane z wykorzystaniem danych satelitarnych w kontekście rolnictwa precyzyjnego oraz prognozowaniem wielkości plonów.

Celem szkolenia w obszarze infrastruktury drogowej jest przedstawienie zastosowań wykorzystania danych satelitarnych w procesie budowy i eksploatacji dróg w Polsce. Szkolenie obejmuje wykorzystanie danych satelitarnych na różnych etapach inwestycyjnych: planowania, projektowania i budowy nowych dróg oraz modernizacji, przebudowy i konserwacji dróg istniejących. W szkoleniu przedstawiono także zastosowanie danych satelitarnych do różnego rodzaju monitoringu dróg i ich otoczenia.

Szkolenie z zakresu gospodarki wodnej przeznaczone jest dla pracowników prowadzących monitoring wód powierzchniowych, śródlądowych i morskich. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu możliwości wykorzystania danych satelitarnych do analiz ilościowych i jakościowych wody, a także monitoringu zmian ich otoczenia.

Celem szkolenia z zakresu leśnictwa jest przedstawienie zastosowań wykorzystania danych satelitarnych w realizacji różnych zadań w obszarze analiz leśnych. W szkoleniu przedstawiono najważniejsze aspekty z zakresu identyfikacji obszarów leśnych i rozpoznawania gatunków drzew, monitoringu kondycji lasów, obserwacji zmian w czasie oraz monitorowania szkód leśnych.

Szkolenie z zakresu wykorzystania danych satelitarnych w monitoringu środowiska przedstawia możliwości realizacji różnych zadań w obszarze analiz środowiskowych. Ponieważ dane satelitarne mają bardzo szerokie zastosowanie w analizach otoczenia przedstawiono najważniejsze aspekty z zakresu monitoringu zmian komponentów środowiskowych i monitoringu jakości wybranych elementów środowiska: wód i gleb.

Celem szkolenia w obszarze zarządzania kryzysowego jest przedstawienie zastosowań wykorzystania danych satelitarnych w realizacji zadań dotyczących prewencji, reagowania i odbudowy w sytuacjach kryzysowych. Przedstawiono najważniejsze aspekty – przede wszystkim kwestie związane z monitoringiem i działaniami w sytuacji pożarów, powodzi czy wiatrołomów.

Szkolenie w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego przedstawia możliwości wykorzystania danych satelitarnych w realizacji zadań związanych z ochroną zabytków nieruchomych, stanowisk archeologicznych, parków kulturowych oraz monitoringiem terenów o szczególnej wartości kulturowej czy historycznej, takich jak obszary znajdujące się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.