01 - 08 - 2019

Szkolenie dla funkcjonariuszy PSP w Katowicach

W dniu 10 kwietnia br. Zespół Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN przeprowadził szkolenie z zakresu Systemów Informacji Geograficznej i Teledetekcji dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z województwa śląskiego. Sesja szkoleniowa odbyła się w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Katowicach – Szopienicach.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami teoretycznymi związanymi z Systemami Informacji Geograficznej, rodzajami danych przestrzennych, teledetekcją oraz wybranymi systemami obrazowania Ziemi. Uczestnicy szkolenia poznali podstawowe zagadnienia z zakresu teledetekcji i systemów GIS t.j:

  • podział danych przestrzennych oraz podstawowe formaty danych GIS,
  • różnice pomiędzy danymi rastrowymi i wektorowymi,
  • źródła danych przestrzennych (usługi WMS, WMTS, WFS, dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: PRG, BDOO, BDOT10k oraz inne dane: OSM ,CLC, OSM , BDL, PIG, GDOŚ, Copernicus EMS),
  • pojęcie teledetekcji oraz pułapy rejestracji danych,
  • proces pozyskiwania danych teledetekcyjnych i rodzaje sensorów (optyczne, radarowe),
  • pojęcie promieniowania elektromagnetycznego, rozdzielczości przestrzennej, spektralnej, czasowej i radiometrycznej, kompozycje barwne,
  • różnice pomiędzy obrazami lotniczymi a satelitarnymi, ograniczenia danych,
  • wybrane systemy obrazowania oraz dostępność danych w Polsce,
  • zastosowania obrazów satelitarnych.

W celu utrwalenia zdobytych wiadomości funkcjonariusze PSP wykonali ćwiczenia praktyczne w programie QGIS, które polegały na przygotowaniu mapy przedstawiającej zasięg rozlewisk Narwi.”

Szkolenie dla przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej zostało zrealizowane w ramach projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi”.